ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Завършила е бакалавърска степен по специалност – Социални дейности във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Извършва социлални дейности в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случаи, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, води индивидуални и групови консултации, подготвя план за работа, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.

СИЛВИЯ ШИРВАНЯН
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Силвия е завършила Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив, филиал гр. Русе, бакалавър „Икономика на туризма“. Отговаря за пряката социална работа с потребителите; координира работата на екипа по случаите; проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства; констатира и определя потребностите за конкретна социална услуга; подготвя план за работа; води индивидуални и групови консултации; извършва мобилна социална работа; осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и семействата.

 

ГАБРИЕЛА ПАНТАЛЕЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Габриела Пантелеева е социален работник в ЦОП Балчик. Габриела е завършила в ТУ Варна-бакалавър -Инженер Мениджър. В момента е специализант в център за клалификация Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методи“- специалност „Арттерапия и трудотерапия “,. В Центъра осъществява социална работа в подкрепа на потребителите на ЦОП. Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и техните семейства. Извършва мобилна социална работа. Работи активно в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, осиновяване, резидентна грижа, приемна грижа, ранна детска интервенция и други.