ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Завършила е бакалавърска степен по специалност – Социални дейности във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Извършва социлални дейности в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случаи, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, води индивидуални и групови консултации, подготвя план за работа, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.

СИЛВИЯ ШИРВАНЯН
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Силвия е завършила Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив, филиал гр. Русе, бакалавър „Икономика на туризма“. Отговаря за пряката социална работа с потребителите; координира работата на екипа по случаите; проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства; констатира и определя потребностите за конкретна социална услуга; подготвя план за работа; води индивидуални и групови консултации; извършва мобилна социална работа; осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и семействата.

 

ТАНЯ СТОЯНОВА
ПСИХОЛОГ

Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Бакалавър „Психология“. Магистър „Приложна психология“. Отговаря за психологическата работа в Центъра. Провежда индивидуални и групови консултации с потребители. Извършва семейно консултиране и подкрепа. Работи за повишаване на родителският капацитет, деца преживели насилие, деца в риск. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа на ЦОП. Притежава умения за работа с деца с проблеми в личностното развитие, деца в риск и с асоциално поведение.