УЧАСТИЕ НА ЦОП-БАЛЧИК В КРЪГЛА МАСА

В периода 26 – 27 септември 2017 г. в гр. Първомай се проведе Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ.

Работната среща събра специалистите от центровете на СОНИК СТАРТ от Карлово, Първомай, Балчик, Левски, Драгоман и Червен бряг. По време на двудневния форум бяха представени и дискутирани казуси от практиката, подкрепени от теоретични обосновки, обмени се опит по отношение на прилаганите от психолозите и арт терапевтите техники и методи за работа.

Психологът на ЦОП – Балчик представи разработка по темата „Работа с деца и техните ссемейства в ситуация на синдром на Родителско отчуждение“, базирана на практическата работа с деца и семейства, потребители на услугата.

В рамките на двата дни участниците имаха възможност да представят спецификите на работата си на местно ниво, да споделят за предизвикателства, пред които се изправят в работата си и обменят добри практики и методи, които спомагат за тяхното преодоляване.

Всички специалисти си тръгнаха удовлетворени от работната среща, отново обогатени с нови знания и идеи. Кръглата маса за пореден път се оказа ползотворна за всички присъстващи. Участниците – психолози и арт терапевти споделиха професионален опит, заредиха се с много положителни емоции и си тръгнаха с нови сили за работа, за пореден път доказвайки значимостта на личните срещи и общуването с колеги.