АНКА ПЪРВАНОВА
ПСИХОЛОГ

Завършила СУ ”Климент Охридски”. Магистър „Българска филология” с втора специалност „Психология”. Отговаря за психологическата работа в центъра. Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите. Извършва семейно консултиране и подкрепа. Работи за повишаване на родителският капацитет, деца, преживели насилие, деца в риск. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа на ЦОП. Притежава умения за работа с деца с проблеми в личностното развитие, деца в риск и с асоциално поведение.

 

СТЕЛИАНА ДАЧЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Стелиана завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, магистър „Публична администрация“. В ЦОП Балчик отговаря за техническата поддръжка на работата на екипа, поддържане на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали за безпроблемно протичане на работния процес, както и по отношение на логистичната поддръжка на работата на експертния персонал.

 

 

ТЕМЕНУЖКА ГАБРАКОВА
ПЕДАГОГ

Отговаря за разработване и прилагане на ограмотителни и други образователни програми. Установява познавателни и образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Проучва причините за отпадането от училище на децата и възможностите за оказване на съдействие за завръщане, формипане на образователни навици и продължаване на образованието. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата – с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие и др. Оказва съдействие за включване на децата в дейности по интереси, спорт, събития с развлекателна, занимателна и обучителна цел. Организира работата с деца, съобразно образователния дефицит. Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с децата. Подпомага децата в подготовката им за училище. Работи със семейството по отношение на мотивиране за продължаването на образованието и участие на детето в програмите на центъра. Посредничи при взаимоотношенията с учители, поддържа институционални връзки и насочва деца към образователнии нституции. Събира и анализира информация и изготвя оценка на образователните потребности на потребителите. Извършва и консултации сродители, настойници, приемни родители, осиновители на децата.

 

 

ИВЕТА САВОВА
ПЕДАГОГ

Ивета Здравкова Савова e завършила в ИФ гр. Сливен, специалност - Педагогика, професионален бакалавър специалност - Дървообработване и вътрешна архитектура. В ЦОП Балчик отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите. Проучва индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, констатира потребностите от конкретна социална услуга в отделните случаи. Организира екипно обсъждане и подготвя план  и оценка за работа. Мотивира и взема участие в различни мероприятия, организирани в Центъра.

 

 

СЕСИЛ КЕМАЛОВА
ФАРМАЦЕВТ

Сесил Кемалова е социален работник в ЦОП Балчик. Сесил завършва РУ „Ангел Кънчев“ филиал - Разград бакалавър „Химични технологии“, магистър „Фармацевтични и козметични продукти“. В Центъра осъществява социална работа в подкрепа на потребителите на ЦОП. Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и техните семейства. Извършва мобилна социална работа. Работи активно в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, осиновяване, резидентна грижа, приемна грижа, ранна детска интервенция и други.