ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Десислава завършва ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, бакалавър „Социални дейности“. Повече от три години работи в сферата на социалните дейности. В Център за обществена подкрепа гр. Балчик отговаря за пряката социална работа с потребителите; координира работата на екипа по случаите; проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Констатира и определя потребностите за конкретна социална услуга и подготвя план за работа. Води индивидуални и групови консултации и извършва мобилна социална работа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и семействата.
МИЛАНКА ФИЛЕВА
ЛОГОПЕД
Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Миланка е магистър „Диагностика и корекция на комуникативни нарушения". В Център за обществена подкрепа гр. Балчик тя отговаря за организацията и провеждането на индивидуалната логопедична работа с потребителите на социалната услуга. Притежава богат опит в работата с деца и семейства, както и по отношение работата с групи в неравностойно положение.
СВЕТЛА ПЕТКОВА
ПСИХОЛОГ
Завършила Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“, Светла е магистър психолог. Притежава богат професионален опит в предоставянето на социални услуги, работа с хора в неравностойно положение и деца в риск. В ЦОП Балчик организира психологическата дейност, като провежда групови и индивидуални консултации с деца, младежи и семейства. Поддържа контакти с организации/лица, за да гарантира ефективно изпълнението на конкретния план-график, свързан с дейността й в ЦОП. Основните й принципи на работа са: уважение, културно зачитане на всеки един човек независимо от неговия произход, раса, възраст, пол, увреждане, ценности, перспективи или интереси и ефективна работа с всеки един от тях. „В практиката си стъпвам на научно-базирани подходи и разчитам на познанията, на интуицията и сърцето си. Смятам, че добрият специалист е нужно да бъде подготвен професионално, постоянно да се развива, да бъде емпатиен, добронамерен, позитивен и безпристрастно да изслушва, разбира и подкрепя.“
СТЕЛИАНА ДАЧЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Стелиана завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, магистър „Публична администрация“. В ЦОП Балчик отговаря за техническата поддръжка на работата на екипа, поддържане на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали за безпроблемно протичане на работния процес, както и по отношение на логистичната поддръжка на работата на експертния персонал.

Ние сме хората, отдадени на работата си, непрестанно мотивирани да се грижим за добрият старт. Нашите знания и умения се прилагат в работата ни по-възможно най-етичния начин на базата на изградената доверителна връзка с нашите потребители. За нас е от значение всяка малка част от пъзела на живота на всеки човек, за да можем да сглобим цялостната картина.

Преодоляваме рисковете съвместно – малки и големи, и даваме всичко от себе си, за да усмихнем своите потребители. Забелязваме малките неща и ги оценяваме. Подаваме ръка на всеки, който има нужда от помощ и подкрепа. Отворени сме към идеи, мероприятия и новаторство. Доказваме, че колкото и „тъмно“ да е, винаги има „светлина в тунела“. Стараем се да превръщаме нещастните моменти от живота на потребителите в техни уроци, от които да се поучават и да се мотивират за по-щастлив живот. Най-важното за нашият екип е постигането на положителни резултати и щастието на потребителите ни.