ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА
РЪКОВОДИТЕЛ / СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Десислава Кирилова е ръководител и социален работник в ЦОП Балчик. Десислава завършва ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, бакалавър „Социални дейности“. Като ръководител в ЦОП Балчик осигурява текущо управление, изпълнява лидерска позиция, подкрепя и ръководи експертния и административен персонал, като гарантира изпълнението на цялостния план на услугата. Осигурява управленска подкрепа, контрол и насоки за изпълнението на дейностите в ЦОП. Организира и следи за навременното и правилно попълване и съхранение на документацията, свързана с дейността на Центъра. Работи активно в подкрепа на родителите и близките на клиентите на услугата. Представлява “СОНИК СТАРТ” ООД чрез ЦОП. Като социален работник отговаря за пряката социална работа с потребителите; координира работата на екипа по случаите; проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Констатира и определя потребностите за конкретна социална услуга и подготвя план за работа. Води индивидуални и групови консултации и извършва мобилна социална работа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и семействата.

АНКА ПЪРВАНОВА
ПСИХОЛОГ

Завършила СУ ”Климент Охридски”. Магистър „Българска филология” с втора специалност „Психология”. Отговаря за психологическата работа в центъра. Провежда индивидуални и групови консултации с потребителите. Извършва семейно консултиране и подкрепа. Работи за повишаване на родителският капацитет, деца, преживели насилие, деца в риск. Работи съвместно с останалите специалисти от екипа на ЦОП. Притежава умения за работа с деца с проблеми в личностното развитие, деца в риск и с асоциално поведение.

СТЕЛИАНА ДАЧЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Стелиана завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, магистър „Публична администрация“. В ЦОП Балчик отговаря за техническата поддръжка на работата на екипа, поддържане на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали за безпроблемно протичане на работния процес, както и по отношение на логистичната поддръжка на работата на експертния персонал.
ТЕМЕНУЖКА ГАБРАКОВА
ПЕДАГОГ

Отговаря за разработване и прилагане на ограмотителни и други образователни програми. Установява познавателни и образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Проучва причините за отпадането от училище на децата и възможностите за оказване на съдействие за завръщане, формипане на образователни навици и продължаване на образованието. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата – с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие и др. Оказва съдействие за включване на децата в дейности по интереси, спорт, събития с развлекателна, занимателна и обучителна цел. Организира работата с деца, съобразно образователния дефицит. Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с децата. Подпомага децата в подготовката им за училище. Работи със семейството по отношение на мотивиране за продължаването на образованието и участие на детето в програмите на центъра. Посредничи при взаимоотношенията с учители, поддържа институционални връзки и насочва деца към образователнии нституции. Събира и анализира информация и изготвя оценка на образователните потребности на потребителите. Извършва и консултации с
родители, настойници, приемни родители, осиновители на децата.

ИВЕТА САВОВА
ПЕДАГОГ

            Ивета Здравкова Савова e завършила в ИФ гр. Сливен, специалност - Педагогика, професионален бакалавър специалност - Дървообработване и вътрешна архитектура. В ЦОП Балчик отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите. Проучва индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, констатира потребностите от конкретна социална услуга в отделните случаи. Организира екипно обсъждане и подготвя план  и оценка за работа. Мотивира и взема участие в различни мероприятия, организирани в Центъра.

СЕСИЛ КЕМАЛОВА
ФАРМАЦЕВТ

            Сесил Кемалова е социален работник в ЦОП Балчик. Сесил завършва РУ „Ангел Кънчев“ филиал - Разград бакалавър „Химични технологии“, магистър „Фармацевтични и козметични продукти“. В Центъра осъществява социална работа в подкрепа на потребителите на ЦОП. Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и техните семейства. Извършва мобилна социална работа. Работи активно в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, осиновяване, резидентна грижа, приемна грижа, ранна детска интервенция и други.

Ние сме хората, отдадени на работата си, непрестанно мотивирани да се грижим за добрият старт. Нашите знания и умения се прилагат в работата ни по-възможно най-етичния начин на базата на изградената доверителна връзка с нашите потребители. За нас е от значение всяка малка част от пъзела на живота на всеки човек, за да можем да сглобим цялостната картина.

Преодоляваме рисковете съвместно - малки и големи, и даваме всичко от себе си, за да усмихнем своите потребители. Забелязваме малките неща и ги оценяваме. Подаваме ръка на всеки, който има нужда от помощ и подкрепа. Отворени сме към идеи, мероприятия и новаторство. Доказваме, че колкото и „тъмно“ да е, винаги има „светлина в тунела“. Стараем се да превръщаме нещастните моменти от живота на потребителите в техни уроци, от които да се поучават и да се мотивират за по-щастлив живот. Най-важното за нашият екип е постигането на положителни резултати и щастието на потребителите ни.